Privacy Policy

BV Bonnie P, gevestigd aan Serpentstraat 6 9000 Gent België, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

https://www.thewonderyears.be

Serpentstraat 6 9000 Gent België

+32 9 391 39 03

Persoonsgegevens die wij verwerken

BV Bonnie P verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

- Voor- en achternaam
- Adresgegevens
- Telefoonnummer
- E-mailadres
- Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch
- Gegevens over jouw activiteiten op onze website

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via hello@thewonderyears.be, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

BV Bonnie P verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

- Het afhandelen van jouw betaling
- Verzenden van onze nieuwsbrief 
- Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
- Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
- Je de mogelijkheid te bieden een account aan te maken
- Om goederen en diensten bij je af te leveren

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

BV Bonnie P bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld  en voor een termijn van 12 jaar na de laatste verkooptransactie in het kader van direct marketing activiteiten.

Delen van persoonsgegevens met derden

BV Bonnie P deelt jouw persoonsgegevens met verschillende derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting.

Die gegevens worden in het platform Shopify opgeslagen en zijn uitsluitend toegankelijk voor ons als gebruiker, BV Bonnie P. Informatie die bij doorverwijzing naar een betaalplatform worden gebruikt en opgeslagen zijn ook onderworpen aan de nieuwe strenge regels van de GDPR. Je kan altijd hun privacy regels nakijken ( Paypal, Stripe, Mollie, etc... ).

Onze klantenkaart, die uitgegeven en beheerd wordt door Smile, volgt dezelfde nieuwe regels die van toepassing zijn onder de GDPR.

Onze mailings worden verzonden vanuit Mailchimp. Ook hier zijn alle gegevens onderworpen aan de regels van de GDPR. 

We zijn niet verantwoordelijk voor de doorverwijzingen naar andere websites (merken, artikels) en hun privacy regels. 

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door BV Bonnie P en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar hello@thewonderyears.be. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek. Je beschikt over het recht om een klacht in te dienen bij de  Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer  (Drukpersstraat 35, 1000 Brussel, commission@privacycommission.be).

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

BV Bonnie P neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons via hello@thewonderyears.be.